EG Ngân Hàng Công Thương 27 22 25 25 8 2
Kinh Bắc Bắc Ninh 29 25 18 18 15 3

Ligen