EG Sparta Nizhniy Novgorod 25 19 25 25 3
Tyumen Tyumen 20 25 20 20 1

Ligen