Info

EG Vinh Long 25 25 21 25 3
Bình Dương 18 16 25 19 1

Ligen