Fin Lizette Cabrera 3 7 6 2
Shilin Xu 6 6 3 1

Touren