Fin Goncalo Oliveira 6 4 2 1
Gastao Elias 4 6 6 2

Touren